เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สมณศักดิ์พระครูปฐมสาธุวัฒน์
ชื่อ-สกุลเดิมคณิศร ธัญพิมลโรจน์
ฉายาฐิตสาโร
วัน/เดือน/ปี14 สิงหาคม 2511
บิดาชื่อ-สกุลนายสุรัตน์ ธัญพิมลโรจน์
มารดาชื่อ-สกุลนางเซ่โม่ย ธัญพิมลโรจน์
บรรพชา-อุปสมบท27 พฤศจิกายน 2539
อุปสมบทเมื่ออายุ29 ปี
อุปสมบท ณ พัธสีมาวัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์พระครูโอภาสประชานุกูล (หลวงพ่อฉาว เกสโร)
พระกรรมวาจาจารย์พระสนธยา ฐิตปุญฺโญ
พระอนุสาวนาจารย์พระปลัดสมบัติ ถาวโร
สมณศักดิ์
ปี 2555พระครูสังฆรักษ์ จิตฺตสาโร
ปี 2557พระครูปลัดสาธุวัฒน์คณิศร ฐิตสาโร
ปี 2558พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูปฐมสาธุวัฒน์
ตำแหน่งทางปกครอง
ปี 2553เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร
วุฒิการศึกษาทางธรรม
ปี 2540นักธรรมตรี
ปี 2544นักธรรมโท
ปี 2545นักธรรมเอก
วุฒิทางโลก
ปี 2560ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง แต่งตั้ง พระครูปฐมสาธุวัฒน์ 8 มกราคม 2559 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา